22 maj

Lista dokumentów do refinansowania kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny z punktu widzenia analizy kredytowej wymaga dostarczenia do wniosku określonej listy dokumentów. Ludzie miewają różne sprawy osobiste, wynagrodzenie wypłacane jest w rozmaitej formie, a stan prawny nieruchomości również wymaga gimnastyki. Przed wyborem banku do refinansowania kredytu trzeba zatem precyzyjnie określić kwestie prywatne, finansowe i nieruchomości. Na tej podstawie można określić listę niezbędnych dokumentów do wniosku o refinansowanie kredytu. Prawidłowo skompletowany wniosek zwiększa szanse na decyzję pozytywną i skraca okres analizy. Postaram się zatem przytoczyć najczęściej spotykane dokumenty. Z dzisiejszego wpisu „Lista dokumentów do refinansowania kredytu hipotecznego” dowiesz się:

  1. jakie dokumenty osobiste trzeba dostarczyć do banku;
  2. jak na listę dokumentów wpływa sposób uzyskiwania wynagrodzenia;
  3. jakie dokumenty nieruchomości będą wymagane przez banki;
  4. czy refinansowanie samo w sobie generuje dodatkowe dokumenty.

Dokumenty osobiste

Dokumenty osobiste określają stan cywilny i prawny kredytobiorcy.

Dowód osobisty

Część banków zrezygnowała już z wymogu przedstawiania dowodu osobistego. W części jednak jest to nadal wymóg konieczny. Dowód musi być skserowany w taki sposób, by były na nim widoczne wszystkie elementy, wszystkie rogi bez ucięcia. Jeśli ktoś boi się przekazywać dokumenty, może odręcznie napisać, że dowód został przekazany na potrzeby danego banku z konkretną datą.

Akt małżeństwa

Dokument wymagany, jeśli kredytobiorca wnioskuje o kredyt z dopłatą od państwa. Spotkałem się również z wymogiem przedstawienia aktu małżeństwa w przypadku, gdy małżonkowie zostali przy swoich nazwiskach.

Akt rozwodowy

Dokument wymagany, gdy kredytobiorca deklaruje, iż jest rozwodnikiem. Bank wymaga przedstawienia tego dokumentu np. w celu sprawdzenia, czy nie istnieją jakieś zobowiązania kredytobiorcy wobec byłego małżonka,

Wyrok alimentacyjny

Dokument jest wymagany, jeśli kredytobiorca płaci alimenty na rzecz swoich dzieci.

Porozmawiajmy, czy możesz uzyskać lepszy kredyt.

Kontakt

Dokumenty finansowe

W dokumentacji finansowej występuje największe zróżnicowanie. W polskim systemie wynagrodzeń pojawia się wiele różnego rodzaju tytułów uzyskiwanych dochodów. W związku z tym lista dokumentów do kredytu może być dość szeroka.

Umowa o pracę

Zaświadczenie o zarobkach

Zwyczajowo banki akceptują zaświadczenia na własnych drukach. Istnieje możliwość dostarczenia własnego zaświadczenia, ale musi ono w 100% wyczerpywać wszystkie wymagane przez dany bank kwestie. Można przyjąć, iż zaświadczenie o zarobkach jest ważne przez 30 dni od jego wystawienia. Kilka banków ma termin ważności 60 dni. Jako datę ważności przyjmuje się dzień złożenia wniosku w banku.

Wyciągi bankowe

Do wygenerowania z bankowości elektronicznej. Nie ma obowiązku pobierania wyciągów z oddziału (najczęściej płatnych). Wyciągi mają potwierdzać wpływ wynagrodzenia określonego w zaświadczeniu. Liczba wymaganych wyciągów jest uzależniona od wewnętrznej polityki banku. Może to być 1, 3, 6, 12 miesięcy.

Świadectwo pracy

Do przedstawienia, jeśli chcemy przekonać analityka o naszym stażu lub doświadczeniu.

Rozliczenie roczne PIT

Znikoma liczba banków wymaga tego dokumentu przy umowie o pracę. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy pamiętać, żeby to był PIT potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy. Wysłanie rozliczenia pocztą tradycyjną nie zawsze przechodzi. Najlepiej, by na formularzu PIT była pieczęć urzędu skarbowego lub potwierdzenie elektroniczne, czyli UPO, na którym będzie numer referencyjny – ten sam co na formularzu.

Zaświadczenie z ZUS-u

Coraz częściej wymagany dokument, gdy analityk ma podejrzenia co do wiarygodności pracodawcy lub gdy wynagrodzenie jest wypłacane do ręki. Dokument ten ma na celu potwierdzenie, iż od całości wynagrodzenia zostały odprowadzone składki ZUS. Można pobrać wersję elektroniczną z ZUS PUE lub można zgłosić się do oddziału ZUS-u.

Umowa o dzieło/umowa-zlecenie

Zaświadczenie o zarobkach

Zwyczajowo banki akceptują zaświadczenia na własnych drukach. Istnieje możliwość dostarczenia własnego zaświadczenia, ale musi ono w 100% wyczerpywać wszystkie wymagane przez dany bank kwestie. Można przyjąć, iż zaświadczenie o zarobkach jest ważne przez 30 dni od jego wystawienia. Kilka banków ma termin ważności 60 dni. Jako datę ważności przyjmuje się dzień złożenia wniosku w banku.

Umowy o współpracy

Najczęściej minimum dwanaście miesięcy wstecz, w kilku bankach dostępna opcja po sześciu miesiącach. Umowa powinna być podpisana przez zleceniodawcą i zleceniobiorcę.

Rachunki

Najczęściej minimum dwanaście miesięcy wstecz, w kilku bankach dostępna opcja po sześciu miesiącach. Rachunki powinny być podpisane przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę.

Potwierdzenie wpływów na rachunek

Do wygenerowania z bankowości elektronicznej. Nie ma obowiązku pobierania potwierdzeń z oddziału (najczęściej płatnych). Wyciągi mają potwierdzać wpływ ze zlecenia/umowy o dzieło określonego w zaświadczeniu/rachunkach. Liczba wymaganych wyciągów jest uzależniona od wewnętrznej polityki banku. Może to być 6 lub 12 miesięcy.

Rozliczenie roczne PIT

Większość banków wymaga tego dokumentu przy umowie-zlecenie/umowie o dzieło. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy pamiętać, żeby to był PIT potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy. Wysłanie rozliczenia pocztą tradycyjną nie zawsze przechodzi. Najlepiej, by na formularzu była pieczęć urzędu skarbowego lub potwierdzenie elektroniczne, czyli UPO. Na UPO będzie numer referencyjny, ten sam co na PIT.

Porozmawiajmy, czy możesz uzyskać lepszy kredyt.

Kontakt

Działalność gospodarcza

Wydruk z CEiDG

Potwierdzenie urzędowej rejestracji prowadzenia działalności. Do pobrania ze strony (kliknij tutaj).

Szczegółowy wydruk KPiR

Zestawienie wszystkich operacji. W zależności od banku należy dostarczyć zestawienie za rok bieżący oraz zeszły. Zestawienie powinno być podzielone podsumowaniem miesięcznym. Wszystkie strony KPiR powinny być podpisane przez właściciela działalności gospodarczej.

Podsumowanie KPiR

Miesięczne podsumowanie dochodów i wydatków w podziale na poszczególne miesiące. W zależności od banku należy dostarczyć podsumowanie za rok bieżący oraz zeszły. Wszystkie strony KPiR powinny być podpisane przez właściciela działalności gospodarczej.

Rozliczenie roczne PIT

Wymóg w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy pamiętać, żeby to był PIT potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy. Wysłanie rozliczenia pocztą tradycyjną nie zawsze przechodzi. Najlepiej, by na formularzu była pieczęć urzędu skarbowego lub potwierdzenie elektroniczna, czyli UPO. Na UPO będzie numer referencyjny, ten sam co na formularzu.

Zaświadczenie o niezaleganiu urząd skarbowy / ZUS –

Konieczność dostarczenia dokumentu do uruchomienia lub wygenerowania umowy kredytowej. Coraz większa liczba banków akceptuje zaświadczenia wystawione w formie elektronicznej. Ważność zaświadczenia w zależności od banku od jednego do trzech miesięcy.

Umowy kredytowe, leasingowe itp.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia wysokości raty.

Dokumenty kredytowe

Do refinansowania kredytu trzeba będzie przedstawić kilka dokumentów związanych ze spłacanym zobowiązaniem.

Umowa kredytowa

Bank musi sprawdzić, jakiego rodzaju kredyt został udzielony. Musi zweryfikować zapisy umowy kredytowej, jakie bank zastosował zabezpieczenia.

Harmonogram płatności z saldem zadłużenia

Do wniosku wystarczy harmonogram płatności, tak by analityk mógł określić, czy wnioskowana kwota zgadza się z wnioskowaną kwotą refinansowania. Akceptowalne formy harmonogramu to forma tradycyjna – harmonogram przesyłany pocztą lub wydruk z bankowości elektronicznej.

Zaświadczenie o kredycie

Do podpisania umowy kredytowej lub wypłaty kredytu trzeba będzie dostarczyć zaświadczenie o kredycie. Musi ono zawierać szereg informacji, m.in. dane kredytobiorców, datę udzielenia finansowania, wysokość pozostałego salda, wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę, numer rachunku technicznego służącego do spłaty oraz zobowiązanie do wystawienia dokumentów pozwalających na wykreślenie hipoteki po całkowitym rozliczeniu kredytu. Zazwyczaj termin ważności zaświadczenia to 30 dni.

Porozmawiajmy, czy możesz uzyskać lepszy kredyt.

Kontakt

Refinansowanie mieszkania

Podstawa nabycia nieruchomości

Dokument, na podstawie którego obecny właściciel nabył mieszkanie. Może to być akt notarialny zakupu, dziedziczenia, darowizny, przydział, wygrana w licytacji.

Numer księgi wieczystej

Numer, po którym można sprawdzić numer księgi wieczystej w bazie elektronicznych ksiąg wieczystych.

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

Dokument wymagany, gdy prawo do nieruchomości to spółdzielcza własność. Zaświadczenie mówiące o braku zaległości czynszowych.

Refinansowanie działki

Podstawa nabycia nieruchomości

Dokument, na podstawie którego obecny właściciel nabył nieruchomość. Może to być akt notarialny zakupu, dziedziczenia, darowizny.

Numer księgi wieczystej

Numer, po którym można sprawdzić numer księgi wieczystej w bazie elektronicznych ksiąg wieczystych.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Dokumenty, które wydaje starostwo. Dokumenty gotowe do dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku o wydanie.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

Dokument określający szczegółowe przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. MPZP nie funkcjonuje w każdej gminie.

Warunki zabudowy

Dokument zamienny, niezbędny w przypadku gdy gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej

Bank musi mieć pewność, iż działka ma dostęp do drogi publicznej. Można to spełnić na podstawie stosownego oświadczenia z urzędu gminy lub na podstawie weryfikacji mapek, ksiąg wieczystych itp.

Refinansowanie domu z pozwoleniem na użytkowanie

Podstawa nabycia nieruchomości

Dokument, na podstawie którego obecny właściciel nabył nieruchomość. Może to być akt notarialny zakupu, dziedziczenia, darowizny.

Numer księgi wieczystej

Numer, po którym można sprawdzić numer księgi wieczystej w bazie elektronicznych ksiąg wieczystych.

Warunki zabudowy

Dokument zamienny, niezbędny w przypadku gdy gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy

W zależności od sposobu wybudowania domu (osobiście lub zakup od dewelopera). Dokument powinien mieć pieczęć prawomocności.

Rzuty nieruchomości z projektu technicznego

Dokument pozwalający na precyzyjne określenie powierzchni użytkowej nieruchomości.

Zaświadczenie o dostępnie do drogi publicznej

Bank musi mieć pewność, iż działka ma dostęp do drogi publicznej. Można to wymaganie spełnić na podstawie stosownego oświadczenia z urzędu gminy lub na podstawie weryfikacji mapek, ksiąg wieczystych itp.

Porozmawiajmy, czy możesz uzyskać lepszy kredyt.

Kontakt

Refinansowanie domu w trakcie budowy

Podstawa nabycia nieruchomości

Dokument, na podstawie którego obecny właściciel nabył działkę. Może to być akt notarialny zakupu, dziedziczenia, darowizny.

Numer księgi wieczystej

Numer, po którym można sprawdzić numer księgi wieczystej w bazie elektronicznych ksiąg wieczystych.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Dokumenty, które wydaje starostwo. Dokumenty gotowe do dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku o wydanie.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Dokumenty, które wydaje starostwo. Dokumenty gotowe do dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku o wydanie.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

Dokument określający szczegółowe przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. MPZP nie funkcjonuje w każdej gminie.

Pozwolenie na budowę/zgłoszenie rozpoczęcia budowy

W zależności od sposobu wybudowania domu (osobiście lub zakup od dewelopera). Dokument powinien mieć pieczęć prawomocności.

Rzuty nieruchomości z projektu technicznego

Dokument pozwalający na precyzyjne określenie powierzchni użytkowej nieruchomości.

Zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej

Bank musi mieć pewność, iż działka ma dostęp do drogi publicznej. Można to wymaganie spełnić na podstawie stosownego oświadczenia z urzędu gminy lub na podstawie weryfikacji mapek, ksiąg wieczystych itp.

Dziennik budowy

Strona tytułowa oraz wszystkie dotychczas zapisane strony. Zapisy muszą odpowiadać bieżącemu zaawansowaniu inwestycji.

Kosztorys budowlany

Banki mają swoje druki kosztorysów.

Porozmawiajmy, czy możesz uzyskać lepszy kredyt.

Kontakt

Podsumowanie

Liczba wymaganych dokumentów jest dla wielu klientów powodem, dla którego rezygnują z podejmowania działania. Nie przeczę, że aby przygotować wniosek, trzeba trochę się natrudzić, aczkolwiek w przypadku refinansowania trud włożony na start zwróci się z nawiązką w postaci niższych odsetek. Dlaczego banki wymagają tak wielu różnych dokumentów, nierzadko określających te same kwestie? Analityk pewne rzeczy weryfikuje krzyżowo, minimalizując ryzyko, iż przedstawione dokumenty są nieaktualne lub nieprawdziwe. Kredyt hipoteczny, nawet ten refinansowy, jest dość skomplikowanym produktem. Fakt, iż jeden bank udzielił finansowania, że ktoś miał zdolność kredytową 10 lat temu lub sytuacja prawna danej osoby została zaakceptowana, nie oznacza automatycznie, że drugi bank ma takie samo zdanie. Operacja, choć czasochłonna i wymagająca sporej atencji, jest godna rozważenia. Prawdopodobnie będziesz musiał pracować zdecydowanie dłużej na różnicę w odsetkach niż refinansowanie kredytu realnie zabierze.